موشن لوگو باشگاه گهر زاگرس

این موشن لوگو بسفارش باشگاه فوتبال گهر زاگرس درود ، با هدف نمایش نشان این مجموعه ، توسط کانون تبلیغاتی دیلوک تولید شده است.