مشاور سلامت تو جیبته!

این تیزر به سفارش انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور ، با هدف معرفی اپلیکیشن دیس من و خدمات این برنامه ، توسط کانون تبلیغاتی دیلوک تولید شده است.