نقد سینما، سه دهه فعالیت!

این تیزر به سفارش مجله سینمایی نقد سینما ، با موضوع معرفی این مجله ، توسط کانون تبلیغاتی دیلوک تولید شده است.